Dữ liệu di sản số

Dự án Số hóa di sản văn hóa Việt: Dự án triển khai số hóa các dữ liệu về di sản vật thể, phi vật thể, di tích cấp quốc gia, cấp địa phương, các dữ liệu văn hóa dân gian, Dự án có sự tham gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học quốc gia Hà Nội và các đơn vị khác. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện Platform ban đầu để lưu trữ các dữ liệu văn hóa số, và đã thử nghiệm xây dựng kho dữ liệu gồm mô hình 3D bảo vật quốc gia, 232 video về các loại hình văn hóa phi vật thể, 72 dữ liệu 3D về kịch hát dân tộc, 2.232 dữ liệu về thông tin các loại hình văn hóa, 14 video giới thiệu thông tin liên quan đến Mộc bản triều Nguyễn, 93 video dữ liệu về các vai diễn mẫu.

Trong giai đoạn tới, Dự án sẽ nhân rộng mô hình số hóa 3D các hiện vật tại các bảo tàng và hoàn thiện cơ chế vận hành và cung cấp dịch vụ bảo tàng số, đảm bảo sự phát triển bền vững của Dự án.

Tác giả bài viết: http://disanso.vn/disanvanhoa/