VBEE-itrithuc

Vbee AI Voice Solutions là hệ sinh thái các giải pháp và dịch vụ thông minh về giọng nói trí tuệ nhân tạo AI được phát triển bởi Vbee.,JSC - doanh nghiệp đầu tiên công bố và thương mại hoá giải pháp về giọng nói trí tuệ nhân tạo tiếng Việt có cảm xúc đầu tiên tại Việt Nam.

Tác giả bài viết: #