Chính sách

Chính sách dành cho người tham gia

Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”

 

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

 

1.  Xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa về tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đáp ứng nhu cầu về thông tin và học hỏi của mọi tầng lớp nhân dân.

 

2.  Khai thác Hệ tri thức Việt số hóa bằng các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại. Ứng dụng CNTT tiên tiến, đặc biệt là hệ chuyên gia và trí tuệ nhân tạo để xây dựng nền tảng (platform) và các ứng dụng (applications) cho phép tổ chức và cung cấp các dữ liệu trong Hệ tri thức Việt số hóa một cách thuận tiện, đơn giản, dễ hiểu.

 

II. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

 

Đề án hướng tới phổ cập thông tin khoa học và công nghệ cho mọi tầng lớp người dân trong xã hội, nhất là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; học sinh, sinh viên, người lao động.

 

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

 

1.  Thiết lập một cơ chế tổ chức để vừa có được sự hỗ trợ của chính phủ, vừa có được sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp và đặc biệt là sự đóng góp của trí thức, hệ thống giáo dục và mọi người dân.

 

2.  Hệ thống hóa và chuẩn hóa tất cả các thông tin khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, lĩnh vực. Nhiệm vụ này bao gồm:

 

a)  Tiến hành khảo sát nhu cầu, cách thức phổ biến, triển khai thí điểm, thử nghiệm, đánh giá trước khi nhân rộng;

b)  Tổ chức xây dựng nguồn câu hỏi và câu trả lời từ người dân thông qua các đợt phát động, thi tìm hiểu kiến thức khoa học và công nghệ do các tổ chức chính trị -  xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp phối hợp tiến hành, đảm bảo cơ chế từ thực tiễn;

c)  Chuẩn hóa các câu hỏi và câu trả lời, phân loại và sắp xếp thông tin theo các chủ đề.

d)  Xây dựng nền tảng Hệ tri thức Việt số hóa được cập nhật liên tục, ứng dụng CNTT tiên tiến và tổ chức thông tin một cách khoa học, tích hợp dữ liệu lớn, ứng dụng hệ chuyên gia và trí tuệ nhân tạo để giúp truy vấn thông tin nhanh chóng và chính xác.

 

3.  Cung cấp, phổ biến, đào tạo người dân đóng góp, khai thác và sử dụng các tri thức khoa học và công nghệ.

 

IV.  5 NGUYÊN TẮC CỦA ĐỀ ÁN 

 

Đề án Hệ tri thức Việt số hóa được xây dựng, vận hành và phát triển dựa trên 5 nguyên tắc chung nhằm đảm bảo đúng vai trò, mục tiêu của đề án đối với xã hội

 

1.  Nguyên tắc tự nguyện


Mọi tri thức, dữ liệu, nguồn lực đều được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đóng góp cho đề án trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện.

 

 2.  Nguyên tắc minh bạch:

 

Mọi tài nguyên, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp cho đề án Hệ tri thức Việt số hóa đều được công khai,minh bạch trên nền tảng hệ sinh thái chung của đề án.

 

3.  Nguyên tắc mở:

 

Bất kỳ tổ chức, cá nhân, đơn vị nào cũng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia đóng góp hoặc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên dữ liệu trên hệ sinh thái chung của đề án.

 

4. Nguyên tắc bình quyền :

 

Mọi người dân đều bình đẳng trong việc đóng góp và hưởng lợi từ những giá trị mà hệ sinh thái đề án mang lại. Đề án hoạt động trên cơ sở đóng góp - hưởng lợi, những đóng góp dù nhiều hay ít sẽ đều đươc ghi nhận, tôn vinh xứng đáng.

 

5.  Nguyên tắc ích nước lợi nhà :

 

Hệ tri thức Việt số hóa được xây dựng nhằm khơi dậy và lan tỏa đam mê sáng tạo khoa học, khát vọng cống hiến tri thức của mọi người, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của toàn dân trên mọi lĩnh vực. Từ đó ứng dụng tri thức để phục vụ sản xuất, kinh doanh; cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy đất nước phát triển.