Giới thiệu

yte.itrithuc.vn

Dự án đang phát triển
Nền tảng Dữ liệu Sóng não
Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án Nền tảng Dữ ...
Nền tảng Dữ liệu An toàn Thực phẩm
Nền tảng Dữ liệu Du lịch
Nền tảng Dữ liệu Văn thư Lưu trữ
Application download
Application name
Kho dữ liệu tiếng nói Việt dùng chung ...
Application name
Kho dữ liệu tiếng nói Việt dùng chung ...
Application name
Kho dữ liệu tiếng nói Việt dùng chung ...