Giới thiệu

Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án nền tảng dữ liệu tiếng nói tiếng Việt bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

Dự án đang phát triển
Nền tảng Dữ liệu Sóng não
Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án Nền tảng Dữ ...
Nền tảng Dữ liệu An toàn Thực phẩm
Nền tảng Dữ liệu Du lịch
Nền tảng Dữ liệu Văn thư Lưu trữ