Đơn vị phát hành:
Giới thiệu

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cung cấp một một máy chủ và thiết kế một website để lưu trữ dữ liệu, kết nối và chia sẻ trên mạng iTrithuc.vn. Đến thời điểm này hạ tầng kỹ thuật tại Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được đảm bảo và sẵn sàng tham gia cho các nhiệm vụ của Đề án.

Dự án đang phát triển
Nền tảng Dữ liệu Sóng não
Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án Nền tảng Dữ ...
Nền tảng Dữ liệu An toàn Thực phẩm
Nền tảng Dữ liệu Du lịch
Nền tảng Dữ liệu Văn thư Lưu trữ