Đơn vị triển khai: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đại học Quốc gia Hà Nội
Giới thiệu

Tên miền chính thức: vanhoa.itrithuc.vn

Dự án tiềm năng
Nền tảng Dữ liệu Sóng não
Nền tảng Dữ liệu An toàn Thực phẩm
Nền tảng Dữ liệu Du lịch
Nền tảng Dữ liệu Văn thư Lưu trữ