Đơn vị triển khai: Bộ Giáo dục vào Đào tạo;Viettel;Bigschool
Giới thiệu

Tên miền chính thức:giaoduc.itrithuc.vn

Giáo dục số là một dự án được hình thành với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái giáo dục trên Hệ tri thức Việt số hóa, do Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp tác với Ban điều hành Đề án Hệ Tri thức Việt số hóa thực hiện.

Các sản phẩm, ứng dụng của Giáo dục số trước hết phục vụ các thầy cô giáo, học sinh sinh viên, các nhà nghiên cứu về giáo dục, đồng thời có tác dụng phổ biến kiến thức, tri thức tới cộng đồng người Việt.

Dữ liệu trên Giáo dục số được đóng góp từ học sinh-sinh viên, giáo viên, các cơ quan, đơn vị trong ngành Giáo dục và Đào tạo và cộng đồng người Việt. Đây là nền tảng dữ liệu có giá trị để cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia xây dựng các ứng dụng hữu ích về giáo dục và đào tạo phục vụ học sinh, sinh viên, giáo viên và người Việt.

Bộ Khoa học và Công nghệ (là cơ quan thường trực Đề án Hệ Tri thức Việt số hóa) và Bộ Giáo dục và Đào tạo là các cơ quan thường trực chỉ đạo triển khai Dự án. Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) là đơn vị đầu mối điều phối các hoạt động xây dựng và phát triển của Dự án.

Đến nay, Dự án Giáo dục số đã phát triển và đưa lên Hệ tri thức Việt số hóa các sản phẩm và ứng dụng như sau:

- Ngân hàng trắc nghiệm

- Kho học liệu số

- Thư viện luận văn – luận án

Dự án tiềm năng