An toàn Covid - antoancovid.vn

An toàn Covid - antoancovid.vn

Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án An Toàn Covid số bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

Bách khoa toàn thư Việt Nam - bktt.vn

Bách khoa toàn thư Việt Nam - bktt.vn

Bách khoa thư Việt Nam phản ánh những tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới, trong đó chú trọng những tri thức cần thiết đối với Việt Nam; bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc, tính hiện đại;

Dự án iNhandao - inhandao.vn

Dự án iNhandao - inhandao.vn

Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án iNhandao đã đạt được một số kết quả nhất định.

Dự án Giáo dục số - igiaoduc.vn

Dự án Giáo dục số - igiaoduc.vn

Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án Giáo dục số bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.