Hệ thống tư vấn thông minh dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn thực phẩm

I.   Tên dự án

Xây dựng Hệ thống tư vấn thông minh về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

II.   Mục tiêu đầu tư dự án

-    Mục tiêu chung: Xây dựng Hệ thống tư vấn thông minh về dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần cải thiện thể lực, tầm vóc và trí tuệ cho người Việt nam.

-    Mục tiêu cụ thể:

·    Xây dựng cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng, thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia;

·    Xây dựng Hệ tri thức chuyên gia về dinh dưỡng, thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm;

·    Phát triển các ứng dụng Tư vấn thông minh về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

III.   Thời gian triển khai dự án: Từ 2020 đến 2023

IV.   Chủ đầu tư: Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

-    Cơ quan chủ quản chủ đầu tư: Bộ Y tế

V.   Nguồn kinh phí: Xã hội hóa, có một phần đối ứng của cơ quan chủ quản

VI.  Các sản phẩm chính của dự án