Đơn vị triển khai: Bộ Giáo dục vào Đào tạo
Giới thiệu

Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án Giáo dục số bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

Một số kết quả của dự án được tóm tắt như sau:

 1. Bước đầu tạo ra được một nền tảng thu thập, chia sẻ và xây dựng dữ liệu dùng chung dựa trên Common Voice của Mozilla.
 2. Các bên tham gia đều thực hiện việc chia sẻ dữ liệu cho cộng đồng.
 3. Kết quả từng thành viên tham gia dự án như sau:
  1. VTV ngoài việc chia sẻ dữ liệu audio, video còn đồng ý hosting cho toàn bộ dữ liệu tiếng nói này, và nên tảng thu thập, chia sẻ và xây dựng dữ liệu tiếng nói.
  2. VOV đánh giá cao và ủng hộ việc chia sẻ dữ liệu của dự án
  3. Trường ĐHBK HN và công ty cổ phần Vbee đồng ý chia sẻ dữ liệu cho dự án và đồng ý hỗ trợ hai công cụ miễn phí cho dự án bao gồm: (i) Vbee Cloud API (https://vbee.vn): dịch vụ chuyển đổi từ văn bản thành tiếng nói tiếng Việt, (ii)Vadi (https://app.vadi.vn,https://vadi.vn): trợ lý ảo – đọc báo và bản đồ giao thông.
  4. Viện CNTT – Viện Hàn lân khoa học và công nghệ Việt Nam và Công ty cổ phần Vais đồng ý chia sẻ dữ liệu cho dự án và đồng ý hỗ trợ hai công cụ miễn phí cho dự án bao gồm: (i) Hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt VAIS (https://vais.vn):, và (ii) Phần mềm thu âm trên Androi.
Dự án tiềm năng
Nền tảng Dữ liệu Sóng não
Nền tảng Dữ liệu An toàn Thực phẩm
Nền tảng Dữ liệu Du lịch
Nền tảng Dữ liệu Văn thư Lưu trữ