1. Các trạng thái của bài viết

 

2. Các trường hợp được phép tạo bài viết mới

Người dùng được phép tạo mới bài viết trong các trường hợp sau:

 

2.1. Tạo bài viết con trên bài viết đã được phê duyệt

Người dùng được phép tạo bài viết con trên bài viết cha đã được phê duyệt. Khi gửi yêu cầu phê duyệt bài viết con:

  • Nếu được phê duyệt: bài viết sẽ chuyển trạng thái thành “Đã phê duyệt” và được hiển thị trên trang chủ cây tri thức.
  • Nếu không được phê duyệt: bài viết sẽ chuyển trạng thái thành “Từ chối”, người dùng được phép chỉnh sửa lại bài viết này.

 

2.2. Tạo bài viết con trên bài viết chưa được phê duyệt

 

       2.2.1. Bài viết chưa được phê duyệt là bài viết của chính người dùng

Người dùng được phép tạo bài viết con trên bài viết cha chưa được phê duyệt trong trường hợp bài viết cha thuộc sở hữu của chính mình. Khi gửi yêu cầu phê duyệt bài viết con cũng đồng nghĩa với việc gửi yêu cầu cho cả bài viết cha.

  • Nếu cả 2 bài viết được phê duyệt: 2 bài viết này sẽ chuyển trạng thái thành “Đã phê duyệt” và được hiển thị trên trang chủ Hệ tri thức.
  • Nếu cả 2 bài viết không được phê duyệt: 2 bài viết này sẽ chuyển trạng thái thành “Từ chối”, người dùng được phép chỉnh sửa lại.

 

       2.2.2. Bài viết chưa được phê duyệt là bài viết của người dùng khác

Người dùng được phép tạo bài viết con trên bài viết cha chưa được phê duyệt trong trường hợp bài viết cha thuộc sở hữu của người dùng khác. Khi gửi yêu cầu phê duyệt bài viết con thì người dùng có bài viết cha sẽ nhận được thông báo với nội dung yêu cầu gửi phê duyệt bài viết cha.

  • Nếu cả 2 bài viết được phê duyệt: 2 bài viết này sẽ chuyển trạng thái thành “Đã phê duyệt” và được hiển thị trên trang chủ cây tri thức.
  • Nếu cả 2 bài viết không được phê duyệt: 2 bài viết này sẽ chuyển trạng thái thành “Từ chối”, người dùng được phép chỉnh sửa lại.