Bước 1. Vào bài viết cần chia sẻ qua thư điện tử

Từ trang chủ, click vào hình ảnh đại diện của mình ở góc phải màn hình, chọn Bài viết của tôi

 

Bước 2. Chọn bài viết muốn xem danh sách trang con từ danh sách bài viết ở bên trái màn hình

 

Bước 3. Click vào biểu tượng    (cạnh ô Tạo mới) và chọn Danh sách trang conhệ thống sẽ hiển thị danh sách trang con của bài viết vừa chọn.