Nền tảng Dữ liệu Bản đồ số Việt Nam - vmap.vn
Dự án Giáo dục số - igiaoduc.vn
Dự án iNhandao - inhandao.vn
Bách khoa toàn thư Việt Nam - bktt.vn
An toàn Covid - antoancovid.vn
Hệ thống tư vấn thông minh dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn thực phẩm
Nền tảng dạy học trực tuyến Microsoft Team
Nền tảng Thiện nguyện minh bạch
Theo Quyết định
Số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản xuất,…Tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam.
Phó thủ tướng chính phủ
Vũ Đức Đam
Nước chỉ có thể mạnh một khi khơi dậy được khát vọng và sáng tạo, nâng cao được dân trí, tăng cường được tiềm lực khoa học công nghệ. Mỗi người dù trình độ, hiểu biết ở mức nào cũng đều cần và đều có thể cùng nhau, giúp nhau tìm hiểu, tạo ra và cống hiến tri thức bằng nhiều cách. Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa là một cách hiệu quả trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Các đơn vị tham gia Hệ tri thức Việt số hóa