Nền tảng Dữ liệu Bản đồ số Việt Nam - vmap.vn
Dự án Giáo dục số - igiaoduc.vn
Dự án iNhandao - inhandao.vn
Bách khoa toàn thư Việt Nam - bktt.vn
An toàn Covid - antoancovid.vn
Hệ thống tư vấn thông minh dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn thực phẩm
Nền tảng dạy học trực tuyến Microsoft Team
Nền tảng Thiện nguyện minh bạch
Theo Quyết định
Số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản xuất,…Tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam.

Các đơn vị tham gia Hệ tri thức Việt số hóa