Các dự án đang triển khai

Nền tảng Dữ liệu Bản đồ số Việt Nam
Nền tảng Dữ liệu Bản đồ số Việt Nam
Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.
Nền tảng Dữ liệu tiếng nói Tiếng Việt
Nền tảng Dữ liệu tiếng nói Tiếng Việt
Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án Giáo dục số bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.
Dự án Giáo dục số
Dự án Giáo dục số
Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án Giáo dục số bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.
Dự án iNhandao
Dự án iNhandao
Trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá”, dự án iNhandao đã đạt được một số kết quả nhất định.
Bách khoa toàn thư Việt Nam
Bách khoa toàn thư Việt Nam
Bách khoa thư Việt Nam phản ánh những tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới, trong đó chú trọng những tri thức cần thiết đối với Việt Nam; bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc,...
Dữ liệu di sản số
Dữ liệu di sản số
Di sản văn hóa là di sản của các hiện vật vật lý và các thuộc tính phi vật thể của một nhóm hay xã hội được kế thừa từ các thế hệ trước, đã duy trì đến hiện nay và dành cho các thế hệ mai sau.
Phó thủ tướng chính phủ
Vũ Đức Đam
Nước chỉ có thể mạnh một khi khơi dậy được khát vọng và sáng tạo, nâng cao được dân trí, tăng cường được tiềm lực khoa học công nghệ. Mỗi người dù trình độ, hiểu biết ở mức nào cũng đều cần và đều có thể cùng nhau, giúp nhau tìm hiểu, tạo ra và cống hiến tri thức bằng nhiều cách. Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa là một cách hiệu quả trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.
Bộ trưởng bộ khoa học công nghệ
Chu Ngọc Anh
Việc tạo lập, chia sẻ, khai thác và sử dụng Hệ tri thức Việt số hóa một cách sâu rộng trong xã hội là tiền đề để nâng cao trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, năng lực đổi mới sáng tạo ở các ngành, các lĩnh vực trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Theo Quyết định
Số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như pháp luật, y tế, kỹ thuật sản xuất,…Tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi người dân và doanh nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai thác vừa đóng góp để làm giàu các tài nguyên tri thức số hóa của Việt Nam.