Hạ tầng dữ liệu: Đòn bẩy để phát triển trí tuệ nhân tạo

Hạ tầng dữ liệu: Đòn bẩy để phát triển trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Tại Việt Nam, AI đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: Y tế, nông nghiệp, giáo dục, giao thông... Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá việc ứng dụng AI tại Việt Nam chưa thực sự phát triển so với tiềm năng bởi hạ tầng dữ liệu ở Việt Nam còn ở mức sơ khai cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đòi hỏi cần chú trọng đầu tư phát triển cho lĩnh vực này.

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số vào năm 2025.

Việc tốt nhất, đáng làm nhất là lo cho thế hệ tương lai

Việc tốt nhất, đáng làm nhất là lo cho thế hệ tương lai

Những yêu cầu vật chất, tinh thần của các thầy cô, học sinh ở vùng khó khăn cập nhật lên Chương trình “Điều ước cho em”, được kết nối, chia sẻ để hỗ trợ kịp thời, đầy đủ, tối ưu, không trùng lắp và công khai kết quả để cộng đồng tham gia giám sát.

1 2 3 4 5  Trang sau